Classical Ayurvedic Medicines
 

I. Arishta / Asava

1. Abhayarishtam
2. Agnidravaka(vos)
3. Amalakarishta(vos)
4. Amritharishtam
5. Aragwadharishtam
6. Aravindasavam
7. Asokarishtam
8. Aswagandharishtam
9. Ayaskrithi
10. Balamritham
11. Balarishtam
12. Bringarajarasam (vos)
13. Chandanasavam
14. Chavikasavam
15. Chitrakasavam
16. Danthyarishtam
17. Dasamoolarishtam
18. Devadarvyarishtam
19. Dhanwanthararishtam
20. Dhathriarishtam (vos)
21. Draksharishtam
22. Duralabharishtam
23. Gomoothrasavam(vos)
24. Jeevabandhu(vos)
25. Jirakadyarishtam
26. Kanakasavam
27. Khadirarishtam
28. Kumaryasavam
29. Kutajarishtam
30. Lakshmanarishtam
31. Lodhrasavam
32. Lohasavam
33. Madhookasavam
34. Moolakasavam(vos)
35. Mridwikarishtam
36. Mrithasanjeevaniaristam
37. Mulakadyarishtam
38. Mustharishtam
39. Naleekerasavam(vos)
40. Nimbamrithasavam
41. Nimbasavam(vos)
42. Padolarasam(vos)
43. Panchakolasavam(vos)
44. Parpatadyarishtam
45. Parthadyarishtam
46. Pippallyasavam
47. Poothikasavam(vos)
48. Punarnavasavam
49. Putikaranjasavam
50. Putivalkasavam
51. Rohitakarishtam
52. Saraswatharishtam
53. Saribadyasavam
54. Soothikamrutham(vos)
55. Srikhandasavam
56. Sudarsaanarishtam(vos)
57. Sudarsanasavam
58. Surasasavam(vos)
59. Usirasavam
60. Vasakadyarishtam
61. Vasarishtam(vos)
62. Vidaryadyasavam
63. Viswamritham
64. Vyoshamritham(vos)   
 
 

II. Bhasma

1. Abhrabhasmam (101)
2. Abrabhasmam
3. Annabhedi sinduram
4. Arkkalavanam
5. Avil toladi bhasmam
6. Chathurmukha chinthamani rasam
7. Gandhakarasayanam (101)
8. Gandhakarasayanam (14)
9. Gandhakarasayanam (21)
10. Gandhakarasayanam (7)
11. Hingulabhasmam
12. Kalyanaksharam
13. Kanmadabhasmam
14. Kantasindiram
15. Kanthasindooram (14)
16. Ksharagadam
17. Lohasinduram (101)
18. Lohasinduram (14)
19. Lohasinduram (21)
20. Lohasinduram (41)
21. Lohasinduram (7)
22. Palasaksharam
23. Panaviraladi bhasma
24. Panchalavana bhasmam
25. Pravalabhasmam
26. Rajathabhasmam
27. Rasasinduram
28. Sankhabhasmam
29. Siddamakaradhwajam
30. Sringabhasmam
31. Suvarnavangam
32. Swarnabhasmam
33. Swayamagni sinduram
34. Thalaka bhasmam
35. Thamra bhasmam
36. Vangabhasmam
37. Yasadabhasmam     
 

III. Churna / Powder

1. Abhaya churna (vos)
2. Ajajipadhadi churna (vos)
3. Amritamehari churna
4. Amruthayolepa churna (vos)
5. Aragwada pthradi churna (vos)
6. Aragwadaamruthadi churna (vos)
7. Ardhawilwam churna (vos)
8. Ashta churna
9. Avalgujabijadi churna
10. Aveerabeeja churna (vos)
11. Avipathi churna
12. Bhaskaralavana
13. Brihatvaiswanara churna
14. Bruhatyadi churna (vos)
15. Cheriya Karpuradi churna
16. Chitraka thriphladi churna (vos)
17. Dadimashtaka churna
18. Dasanakanti churna
19. Dipyakadi churna
20. Dusparsakadi churna (vos)
21. Dwirutharam churna (vos)
22. Eladi churna
23. Ellum nishadi churna (vos)
24. Grihadoomadi churna (vos)
25. Gulgulupanchapalam churna
26. Gulgulwadi churna
27. Guluchipatradi churna (vos)
28. Himguvachadi churna
29. Hutabhugadi churna
30. Induppukanam churna
31. Jatamayadi churna (vos)
32. Jatheelavangadi churna (vos)
33. Kachuradi churna
34. Kadhira churna (vos)
35. Kalyanavaleha churna (vos)
36. Kapikachu churna (vos)
37. Kapithashtaka churna
38. Karpooradi churna (vos)
39. Kokilakshakam churna (vos)
40. Kolakulathadi churna (vos)
41. Kottam chukkadi churna
42. Lakshadi churna
43. Lodhradhi churna (vos)
44. Lodhrasevyadi churna (vos)
45. Madhusnuhyadi churna
46. Mulgadi churna (vos)
47. Mustamritadi churna
48. Musthamruthadi churna (vos)
49. Narayana churna (vos)
50. Nasika churna
51. Navayasa churna
52. Nichuladi churna (vos)
53. Nimbadi churna (vos)
54. Nimbaharidradi churna
55. Nimbapatradi churna
56. Nishamalaka churna (vos)
57. Ooshakadi churna (vos)
58. Padmakadi churna (vos)
59. Padoladi churna (vos)
60. Panchakola churna
61. Pancharavindha churna (vos)
62. Panchgandha churna
63. Patadi churna
64. Pathyadi churna
65. Pitaka churna
66. Prapoundarikadi churna (vos)
67. punarnavayolepa churna (vos)
68. Pushyanuga churna
69. Rajanyadi churna
70. Rakthachandana churna (vos)
71. Rasnadi churna
72. Sankhupushpi churna (vos)
73. Sarasijadi churna (vos)
74. Saraswata churna
75. Sarpagandhadi churna
76. Sarshapadi churna
77. Sasanka churna (vos)
78. Shaddarna churna
79. Shundibaladi churna (vos)
80. Sidharthaka snana churna (vos)
81. Takrarishta churna (vos)
82. Thaleesapatradi churna
83. Triphaladi churna
84. Triphalayolepa churna (vos)
85. Twageladi churna (vos)
86. Ulpala churna (vos)
87. Upanaha churna (vos)
88. Uthama churna (vos)
89. Vacha yashtiyadi churna (vos)
90. Vaiswanara churna
91. Valiya Karpuradi churna
92. Varsabwadi churna (vos)
93. Vidaryadi churna (vos)
94. Vilangadi churna
95. Vrikshadanyadi churna (vos)
96. VT powder / churna (vos)
97. Vyashadi churna (vos)
98. Vyoshadi gulgulu churna (vos)
99. Yavaloha churna (vos)
100. Yavanyadi churna
101. Yogaraja churna  
  
 

IV. Ghruta   

1. Amrithaprasa ghruta
2. Ardraka ghruta
3. Asoka ghruta
4. Aragwada mahathikthakam ghruta (vos)
5. Brahmi ghruta
6. Brihachagaladi ghruta
7. Bruhatyadi ghruta (vos)
8. Charngeryadi ghruta
9. Chathushkuvalaya ghruta (vos)
10. Chiruvilwaadi ghruta (vos)
11. Dadimadi ghruta
12. Dasaswarasa ghruta
13. Dehaposhanayamakam ghruta
14. Dhanwantara ghruta
15. Dhathryadi ghruta
16. Dhatreevidareekam ghruta (vos)
17. Durva ghruta (vos)
18. Grahanyantaka ghruta
19. Gugulutikthaka ghrutha
20. Gruthamantam ghruta (vos)
21. Indukanta ghruta
22. Jatyadi ghruta
23. Jivanthyadi ghruta (vos)
24. Jeevnthyadi yamaka ghruta (vos)
25. Kalyanaka ghruta
26. Kandakari ghruta
27. Khadirasaradi ghrutha
28. Lasuna ghruta
29. Mahakalyanaka Ghrutha
30. Mahapanchagavya ghrutam
31. Mahashatphala ghruta
32. Mahasneham ghruta
33. Mahathraiphala ghruta
34. Mahatikta Lepam (Tube)
35. Mahatiktaka ghruta
36. Mamsasarppis ghruta
37. Markava ghruta (vos)
38. Misrakasneha ghruta
39. Nagabalasarppis ghruta
40. Naladadi ghruta
41. Nirgundyadi ghrut am
42. Palandava ghruta
43. Panchagavya ghrutam
44. Paphanadi ghruta
45. Patoladi ghruta
46. Phalasarppis ghruta
47. Pippalyadi ghruta
48. Panchthkthakam ghruta (vos)
49. Pippaleepippalimooladi ghruta (vos)
50. Rasnadi ghruta
51. Sanmali ghruta
52. Saraswatha ghruta
53. Sarvamayantaka ghruta
54. Sathadhautha ghruta (Tube)
55. Sathavaryadi ghruta
56. Shatpala ghruta
57. Sukhaprasavada ghruta
58. Sukumara ghruta
59. Sulari ghruta
60. Suranadi ghruta
61. Sapthasaram ghruta (vos)
62. Thankashree ghruta (vos)
63. Thraiphala ghrutam
64. Tiktaka ghruta
65. Trikandaka ghruta
66. Trikantakadi ghruta
67. Varahyadi ghruta
68. Varanadi ghruta
69. Vastyamayantaka ghruta
70. Veeratharadi ghruta
71. Vidaryadi ghruta
72. Varandi ksheera ghruta (vos)
73. Vidareekalyanaka ghruta (vos)
74. Vidaryadi yamakam ghruta (vos)
75. Vajrakam ghruta (vos)
76. Vrisha ghruta    
    
 

V. Kashaya

1. Abhayapippali mooladi kashaya (vos)
2. Adari sahacharadi kashaya (vos)
3. Amrithotharam Kashaya
4. Aragwadamruthadi kashaya (vos)
5. Aragwadhadi Kashaya
6. Ardhavilwam Kashaya
7. Aruthadidwayam kashaya (vos)
8. Ashtavargam Kashaya
9. Badradi kashaya (vos)
10. Balaguluchyadi Kashaya
11. Balaguluchyadi Kwatha
12. Balajirakadi Kashaya
13. Balapunarnavadi Kashaya
14. Balashathavaryadi kashaya (vos)
15. Bhadradarvadi Kashaya
16. Brahmeedrakshadi Kashaya
17. Brihat Manjishtadi Kwatham
18. Brihathyadi Kashaya
19. Chandanaparpadakadi kashaya (vos)
20. Chandanoseeradi Kashaya
21. Chandrasooradi Kashaya
22. Cheriya Rasnadi Kashaya
23. Chiruvilwadi Kashaya
24. Chitrakagrandhikadi kashaya (vos)
25. Dasamoola kaduthrayadi Kashaya
26. Dasamoola rasnadi kashaya (vos)
27. Dasamoolam Kashaya
28. Dasamoolapanchakoladi Kashaya
29. Dhanadanayanadi Kashaya
30. Dhanwantharam Kashaya
31. Drakshadi Kashaya
32. Dusparsakadi Kashaya
33. Elakanadi kashaya (vos)
34. Gandharva Hasthadi Kashaya
35. Garbharaksha (Bhadradi) Kashaya
36. Gopamganadi Kashaya
37. Gulguluthiktham Kashaya
38. Guluchyadi Kashaya
39. Indukantham Kashaya
40. Jeevanthyadi Kashaya
41. Kalasakadi Kashaya
42. Kalasakadi kashaya (vos)
43. Kanasathahwadi kashaya (vos)
44. Kathakakhadiradi Kashaya
45. Katukamalakadi Kashaya
46. Kokilakshakam Kashaya
47. Kulathadi Kashaya
48. Lasunairandadi Kashaya
49. Lodradi kashaya (vos)
50. Maharasnadi kashaya
51. Mahathiktham Kashaya
52. Manjishtadi kashaya (vos)
53. Mehari dravakam kashaya (vos)
54. Moolakadi Kashaya
55. Mrudweekadi kashaya (vos)
56. Musali Khadiradi Kashaya
57. Nayopayam bruhat kashaya (vos)
58. Nayopayam Kashaya
59. Nimbadi Kashaya
60. Nimbamrithadipanchathikthakam kashaya
61. Nirgundyadi kashaya (vos)
62. Nishakathakadi kashaya (vos)
63. Nishothamadi kashaya (vos)
64. Pachanamrutam kashaya (vos)
65. Panchathikthakam kashaya (vos)
66. Pathya punarnavadi kashaya (vos)
67. Pathyadi sadangam kashaya (vos)
68. Pathyakshadhathryadi Kashaya
69. Patoladi kashaya (vos)
70. Patolakaturohinyadi Kashaya
71. Patolamuladi kashaya (vos)
72. Prasarinyadi Kashaya
73. Punarnavadi Kashaya
74. Rasnadi kashaya (vos)
75. Rasnairandadi Kashaya
76. Rasnasapthakam Kashaya
77. Rasonadi kashaya (vos)
78. Rasonarasam kashaya (vos)
79. Sahacharabaladi Kashaya
80. Sahacharadi Kashaya
81. Sapthachadadi gandoosham kashaya (vos)
82. Sapthasaram Kashaya
83. Sathavareechinnaruhadi kashaya (vos)
84. Shadangam Kashaya
85. Sheethajwarari Kashaya
86. Shundibaladi kashaya (vos)
87. Sonithamritham Kashaya
88. Sukumaram Kashaya
89. Thikthakam Kashaya
90. Thrayandyadi Kashaya
91. Tila kwatha (vos)
92. Trinapachamoola kashaya (vos)
93. Vajrakam Kashaya
94. Valiya Rasnadi Kashaya
95. Varadi Kashaya
96. Varanadi Kashaya
97. Varavisaladi Kashaya
98. Vasaguluchyadi Kashaya
99. Veeratharadi Kashya
100. Vidaryadi Kashaya
101. Vizhalveradi Kashaya
102. Vyaghryadi Kashaya   
     
 

VI. Lehya / Rasayana

1. Abhayamritha Rasayana
2. Agasthya Rasayana
3. Ajamamsa rasayana lehya
4. Ajaswagandhadi lehya
5. Amrasara Rasayana
6. Amritha rasayana(vos)
7. Aswagandhadi lehya
8. Brahma rasayana
9. Cheriya Chinchadi lehya
10. Cheriya Madhusnuhi Rasayana
11. Chinchadi lehya
12. Chitraka lehya
13. Chyavanaprasa rasayana
14. Dantheehareethaki lehya
15. Dasamoola Rasayana
16. Dasamoolahareethaki lehya
17. Drakshadi lehya
18. Gandhakaraja Rasayana
19. Gomoothra harithaki lehya(vos)
20. Hareethakyadi Rasayana
21. Haridra kandam lehya
22. Hrudya virechana lehya
23. Kallyanagulam lehya
24. Kautajadi gulam (vos)
25. Koosmanda Rasayana
26. Kurunji kuzhampu (vos)
27. Kutajathwagadi lehya
28. Madana modakam(vos)
29. Madusnuhi rasayana(vos)
30. Mahavilwadi lehya
31. Manibhadra lehya
32. Mridweekadi lehya
33. Narasimha Rasayana
34. Narayanagula lehya
35. Nayopayam lehya(vos)
36. Parooshakadi lehya
37. Pragbaktha lehya(vos)
38. Pulimkuzhampu (Pulileham) lehya
39. Punarnava mandaoram lehya
40. Shathavaree gulam lehya
41. Sita vatakam lehya(vos)
42. Soorana modakam (vos)
43. Sukumara rasaya
44. Svasahara lehya
45. Thaleesapathradi lehya
46. Thrivrit lehya
47. Valiya Chinchadi lehya
48. Valiya Madhusnuhi Rasayana
49. Vidaryadi lehya
50. Vilwadi lehya
51. Vyoshadi vatakam lehya   
     
 

VII. Oils/ co. oils / thaila / kera / kuzhampu / avarthi

1. Adithyapaka Thaila /oil
2. Agnivrana Thaila / oil
3. Amrithadi (Cheriya-small) Thaila/oil
4. Amrithadi (Valiya- big) Thaila/oil
5. Anuthailam oil drops
6. Aranaladi Thaila / oil
7. Aranyathulasyadikera/ co.oil
8. Arimedasthaila (Cheriya-small) / oil
9. Arimedasthaila (Valiya- big) / oil
10. Arukaladi Thaila / oil
11. Asanaeladi co oil
12. Asanaeladi Kera Thaila / co. oil
13. Asanamanjishtadi Thaila / oil
14. Asanavilwadi Kera Thaila / co. oil
15. Asanavilwadi Thaila/ oil
16. Asaneladi Thaila / oil
17. Asaneladi yamakam (vos)
18. Ashtapatharadi thaila / oil
19. Aswagandhadi yamokam
20. Bala thaila (cheriya – small)/ oil(vos)
21. Bala Thaila / oil
22. Baladhathryadi Thaila/ oil
23. Balaguluchyadi Kera Thaila / co. oil
24. Balaguluchyadi Thaila / oil
25. Balaguluchydi (bruhat–big)thaila / oil(vos)
26. Balaguluchydi (cheriya –small)thaila / oil(vos)
27. Balahatadi kera / co oil (vos)
28. Balahatadi Thaila / oil
29. Balasodhini Thaila / oil
30. Balaswagandhadi Kuzhampu
31. Balaswagandhadi Thaila / oil
32. Bhela thaila / oil (vos)
33. Bhoonimbadi thaila /oil (vos)
34. Bhringamalakadi (Valiya- big)Thaila / oil
35. Bhringamalakadi(Cheriya-small) Thaila / oil
36. Bhujagalathadi kera/ co oil (vos)
37. Bhujagalathadi oil (vos)
38. Brahmee Thaila / oil
39. Chandanadi (Cheriya-small) Thaila / oil
40. Chandanadi (Valiya- big) Thaila / oil
41. Chandanadi thaila / oil (vos)
42. Chemparutyadi kera Thaila / co.oil
43. Chettipushpadi thaila / oil
44. Chinchadi (Cheriya-small) Thaila / oil
45. Chinchadi (Valiya- big) Thaila / oil
46. Chinchadi kuzhampu (vos)
47. Chinchadi thaila (chelipaka) (vos)
48. Danwantharam Kuzhampu
49. Danwantharam Thaila / oil
50. Danwantharam Thailam (101) Avarthi /oil drops
51. Danwantharam Thailam (14) Avarthi /oil drops
52. Danwantharam Thailam (21) Avarthi /oil drops
53. Danwantharam Thailam (3)Avarthi /oil drops
54. Danwantharam Thailam (41) Avarthi /oil drops
55. Danwantharam Thailam (7) Avarthi /oil drops
56. Darunaka thaila / oil (vos)
57. Dasamoola amrutadi thaila /oil (vos)
58. Dhanwaanthara thaila (mezhupaka/ anuvasana thaila)
59. Dhanwantharam mukkoottu
60. Dhurdooradi Thaila / oil
61. Dinesavalyadi Kuzhampu
62. Doorvadikera Thaila / oil
63. Durdoorapathradikera Thaila /co. oil
64. Eladi kera / co.oil
65. Eladi Thaila / oil
66. Eranda sukumaram oil (vos)
67. Erndasigruvadi thaila /oil (vos)
68. Ettannamukkoottu (vos)
69. Gandha Thaila/ oil drops
70. Gandhaka Thaila /oil (External Use)
71. Gandharvahasthadieranda Thaila/ castor oil
72. Gopathmajadi thaila /oil (vos)
73. Gulgulu marichadi thaila /oil (vos)
74. Gulguluthikthaka thaila /oil (vos)
75. Himasagara Thaila / oil
76. Hinguthriguna Thaila / oil
77. Jathyadikera Thaila / oil
78. Jeevanthyadi Thaila / oil
79. Jeevanthyadi Yamakam
80. Kachayapanam (vos)
81. Kachoradi Thaila /oil
82. Kadaleephaladi Thaila /oil
83. Karappan thaila /oil (vos)
84. Karnapoorana thaila /oil (vos)
85. Karnasoolantaka Thaila /oil
86. Karpasasthyadi Kuzhampu
87. Karpasasthyadi thaila - mezhupaka /oil (vos)
88. Karpasasthyadi Thaila / oil
89. Karpooradi Thaila / oil
90. Kayathirumeni thaila /oil (vos)
91. Kayyannayadi Kera Thaila / co. oil
92. Kayyanyadi Thaila /oil
93. Kesaranjini thaila /oil (vos)
94. Kethakimooladi kuzhampu (vos)
95. Kethakimooladi thaila /oil (vos)
96. Khajitham pinda Thailam
97. Kimsukapathradikera Thaila / oil
98. Kottamchukkadi (bruhat – big) (vos)
99. Kottamchukkadi Thaila /oil
100. Kshara Thaila /oil
101. Ksheerabala (101) Avarthi /oil drops
102. Ksheerabala (14) Avarthi /oil drops
103. Ksheerabala (21) Avarthi /oil drops
104. Ksheerabala (3) Avarthi /oil drops
105. Ksheerabala (41) Avarthi /oil drops
106. Ksheerabala (7) Avarthi /oil drops
107. Ksheerabala Thaila/ oil
108. Kumkumadi Thaila /oil
109. Kunthalakanthi Thaila /oil
110. Lakshadi (Cheriya-small)Thaila / oil
111. Lakshadi Kuzhampu
112. Lakshadi(Valiya- big) Thaila / oil
113. Lakshadikera / co oil
114. Likucha thaila /oil (vos)
115. Lomasathana thaila /oil (vos)
116. Madhuyashtyadi Thaila / oil
117. Mahabala Thaila / oil
118. Mahakukkutamamsa thaila / oil
119. Mahamasha Thaila / oil
120. Maharajaprasarani Thaila / oil
121. Mahavajraka Thaila / oil
122. Malathyadi Kera Thaila / co. oil
123. Malathyadi Thaila / oil
124. Manjishtadi Thaila / oil
125. Maricha thaila /oil (vos)
126. Marichadi Thaila / oil
127. Mashasiandhava thaila /oil (vos)
128. Mookkoottu
129. Murivenna
130. Nagaradi Thaila / oil
131. Nalpamaradi Thaila / oil
132. Nalpamaradikera /co oil
133. Narayana (Cheriya-small) Thaila / oil
134. Narayana (Valiya- big) Thaila / oil
135. Nasarsas thaila / oil
136. Neeleebringadi Oil
137. Neeleebringadikera Thaila/ co. oil
138. Neeleedaladi Kera Thaila / co.oil
139. Neeli thaila /oil (vos)
140. Nimbadi Thaila / oil
141. Nimbamrithadi Thaila / oil
142. Nimbamrithadieranda Thaila / oil
143. Nirgundyadi bruhat(big) thaila /oil (vos)
144. Nirgundyadi thaila /oil (vos)
145. Nishkalkan thaila /oil (vos)
146. Nisoseeradi Thaila / oil
147. Nonganadi thaila /oil (vos)
148. Nonganadieranda Thaila / castor oil
149. Padoladi kera /co. oil (vos)
150. Palandavairanda Thaila / oil
151. Pamanthaka Thaila / oil
152. Panchamla Thaila / oil
153. Panchasneha (vos)
154. Panchavalkadi Kera Thaila / co. oil
155. Panchavalkadi Thaila / oil
156. Panchavalkadi yamaka
157. Paphanadieranda Thaila / castor oil
158. Paranthyadi thaila /oil (vos)
159. Paranthyadikera /co. oil
160. Parinathakeryksheeradi Thaila / oil
161. Pindathailam (Thrivrithasnham)
162. Pindathiala bruhat (vos)
163. Pinnyaka thaila /oil (vos)
164. Pippalyadi thaila /oil (vos)
165. Prabanjanam thaila /oil (vos)
166. Prabhanjana vimardhanam Kuzhampu
167. Prapowndareekadi Thaila / oil
168. Prasarini (Cheriya-small)) Thaila / oil
169. Prasarini (Valiya- big) Thaila / oil
170. Punarnavadi Thaila / oil
171. Pundareeka thaila /oil (vos)
172. Rasa thaila /oil (vos)
173. Rasnadasamooladi Thaila / oil
174. Rasnadi Thaila / oil
175. Sadadhara thaila /oil (vos)
176. Sadahwadi thaila /oil (vos)
177. Sahacharadi Kuzhampu
178. Sahacharadi mezhupaka /anuvasana oil
179. Sahacharadi Thailam (3) oil drops
180. Sahacharadi Thailam (7) oil drops
181. Sahacharadi(Cheriya-small) Thaila / oil
182. Sahacharadi(Valiya- big) Thaila / oil
183. Satapaka thaila /oil (vos)
184. Sidharthakadikera Thaila / oil
185. Sinduvaraerandam(vos)
186. Sowbhagya vardhanaThaila / oil
187. Sudhabala Thaila / oil
188. Sudhabala Thailam (3) oil drops
189. Sudhabala Thailam (7) oil drops
190. Supthi thaila /oil (vos)
191. Surasadi Thaila / oil
192. Tekaraja kera / co oil
193. Thekaraja (Bhringaraja) thaila / oil
194. Thekarajairanda Thaila/ oil
195. Thenginpushpadi Thaila / oil
196. Thriphaladi Kera Thaila / co. oil
197. Thriphaladi Thaila/ oil
198. Thulasyadi Thaiia / oil
199. Thungadrumadi Thaila / oil
200. Trivrithasneha
201. Uthama thaila /oil (vos)
202. Vachadi Thaila / oil
203. Vachalasunadikera Thaila / oil
204. Vajraka Thaila / oil
205. Vajrakam kuzhampu (vos)
206. Varanadi thaila /oil (vos)
207. Vathamardhana kuzhampu
208. Vathasani Thaila / oil
209. Venupathradikera Thaila / oil
210. Vilwampachotyadi Thaila/ oil
211. Vilwapathradi Thaila/ oil
212. Vranaropana Thaila / oil
213. Yashteemadhukadikera Thaila / co oil
214. Yuvathyadi Thaila/ oil           
 

VIII. Rasakriya

1. Elaneer Kuzhampu
2. Kachayapanam Kuzhampu
3. Karpooradi Kuzhampu
4. Nayanamritham Kuzhampu
5. Nethramritham
6. Samskrithamadhu (med.honey)    
 

IX. Gulika /pills / varthi / tablets

1. Agnikumararasam
2. Akarakarabhadi
3. Aksha beejadi varthi
4. Asallyadi Gulika
5. Aswathadi gulika(vos)
6. Avalgujabeehjadi gulika(vos)
7. Balamrutham gulika(vos)
8. Balapriya Gulika
9. Brihatkasathooribhairavam
10. Bukthanjari Gulika
11. Chandanadi Varthi
12. Chandraprabha Vatika
13. Charngeryadi Gulika
14. Chenchillyadi Gulika
15. Cheriya Anthrakutaram Gulika
16. Cheriya Marma Gulika
17. Chukkum thippallyadiGulika
18. Dasangam gulika(vos)
19. Dhanwantharam Gulika
20. Dooshivishari gulika(vos)
21. Dugda vati gulika(vos)
22. Garbharakshini (Mahadhanwantharm)
23. Gopeechandanadi Gulika
24. GorochaNadi Gulika
25. Grahanyanthakam gulika(vos)
26. Hinguadi Gulika
27. Hinguvachadi gulika(vos)
28. Hridayarnava rasam
29. Jatheemukulathi varthi (vos)
30. Jwaramkusam Gulika
31. Kachooradi vattu gulika(vos)
32. Kaisoragulgulu Vatika
33. Kaivishaparihari Gulika
34. Kankayanam Gulika
35. Karutha Gulika
36. Kathakadi gulika(vos)
37. Khadira Gulika
38. Kompanchadi Gulika
39. Krimighna Vatika
40. Krimisodhini Gulika
41. Kudaja phanitham gulika(vos)
42. Manasamithra Vatakam
43. Mandoora Vatakam
44. Mehasamhari Gulika
45. Mukhakanthivatika/ gulika(vos)
46. Mukkamukkatuvadi Gulika
47. Nagasourabham gulika(vos)
48. Navayasam Gulika
49. Nirgundyadi Gulika
50. Nirooryadi Gulika
51. Pancharavindam gulika(vos)
52. Patadi Gulika
53. Pathural marmani gulika(vos)
54. Patupanchakadi Gulika
55. Ponkaradi Gulika
56. Pulingkuzhmpu gulika(vos)
57. Sanjeevani gulika(vos)
58. Saraswathamathra gulika(vos)
59. Sarpagandhadi Gulika
60. Sethubandham Gulika
61. Soolakutaram Gulika
62. Sukhabhedi Gulika
63. Sunethri Varthi
64. Surya Prabha
65. Suvarnamukthadi Gulika
66. Swasanandam Gulika
67. Swethagunjadi Gulika
68. Valiya Anthrakutaram Gulika
69. Valiya Marma Gulika
70. Vayu Gulika (Kasthuryadi)Gulika
71. Vettumaran Gulika
72. Vilwadi Gulika
73. Vimala Varthi
74. Virechana Gulika
75. Vishamajwaranthakam
76. Yakridari Vatika
77. Yogarajagulgulu Vatika   
   
 

X. Kashaya tablets/ kwatha tablets

1. Aragwadhadi Kwatha Tab.
2. Ashtavargam Kashaya Tab.
3. Balaguluchyadi Kwatha tab
4. Dasamoolakatutraya Kashaya Tab.
5. Dhanwantaram Kwatha Tab
6. Guggulutiktam Kwatha Tab.
7. Indukantam Kwatha Tab
8. Maharasnadi Kwatha Tab
9. Mahathiktham Kwatha Tab.
10. Nimbamrithadipanchathikthakam Kwatha Tab.
11. Patolakaturohinyadi Kwatha Tab
12. Prasarinyadi Kwatha Tab.
13. Rasnerandathi kwatha tab
14. Seetajwarari Kwatha Tab.
15. Sukumaram Kashaya Tab.
16. Thikthakam Kwatha Tab.
17.Varanadi Kashaya Tab.
  
 
XI. Kashaya capsule
1. Ashtavargam Kashaya cap
2. Balaguluchyadi Kwatha cap
3. Dasamoolakatutraya Kashaya cap.
4. Dhanwantaram Kwatha cap
5. Guggulutiktam Kwatha cap
6. Indukantam Kwatha cap
7. Maharasnadi Kwatha cap
8. Mahathiktham Kwatha cap
9. Patolakaturohinyadi Kwatha cap
10. Prasarinyadi Kwatha cp
11. Rasnerandathi kwatha cap
12. Sukumaram Kashaya cap
13. Thikthakam Kwatha cap.
14.VaranadiKashaya cap 
 

XII.  Bhasma capsule

1. Kanmadabhasmam Cap. 250Mg
2. Pravalabhasmam Cap.200Mg
3. Rajathabhasmam Cap. !OOMg
4. Rasasinduram Cap.! OOMg
5. Swarnabhasmam Cap.50Mg
6. Siddamakaradhwajam Cap 100Mg
7. Annabhedisinduram Cap.150Mg
8. Abrabhasmam Cap.200Mg
9. Kantasindiram (7) Cap.250Mg
10. Lohasinduram (7) Cap.200Mg
11.HingulabhasmamCap. 200Mg   
   
 
 
About Ayurveda
Branches of Ayurveda
Ayurveda Basics
Ayurveda Diseases
Ayurveda Treatment
MD Courses in Ayurveda
Ayurveda Medicines
LBA
 
 
 
 
 
Copyright@ayurvrdicdoctorsindia.com. All right reserved.